Все музыканты // Ашуг Алы Гызылвенкли

23 января 2011

Ашуг Алы Гызылвенкли — азербайджанский ашуг XIX века, представитель гокчинской ашугской школы, учитель Ашуг Алескера.

Биография

Алы родился в начале XIX века, в 1801 году в селе Гызылвенк, расположенном в окрестностях озера Гокча, в Эриванском ханстве. Отца его, который был бедным крестьянином, звали Мирза киши, а мать — Фатима. Мирза киши определил маленького Алы в моллахану, где тот научился искусству игры на сазе и посещал меджлисы ашугов. Известный в то время Аг Ашуг из села Керкибаш научил Алы многим тонкостям ашугского искусства. Ашуг Алы был современником Ашуг Гусейна из Шамкира. В. Велиев отмечает, что в 1894 году Ашуг Алы ослеп.

Скончался Ашуг Алы в 1911 году в родном селе Гызылвенк.

Творчество

особое место в творчестве Ашуга Алы занималы такие жанры ашугской поэзии, как теджнисы, диваны. Он очень любил читать дастаны. Фолклорист М. Хакимов пишет, что три рукописные книги Ашуга Алы хранились до 1938 года в Кельбаджаре в личном архиве Ашуга Наби. В 1938 году эти рукописи в ходе невыясненных обстоятельств сгорели.

В своём творчестве Ашуг Алы часто затрагивал любовные темы. В его стихах выражена глубина человеческой души, его чувства. Лирическими произведениями Ашуг Алы передавал искренние человеческие чувства:

Bir nişan istədim gül üzlü yardan,
Dirsəyin göstərdi: alısan, - dedi.
Dedim: ay qız, köcdüm, səndən əl çəkdim,
Əlbət bir yadına salısan, - dedi.

Dedim: ay bəxtəvər, bu nə büsatdı?
Dedi: nəzər eylə, gör nə sifətdi.
Dedim: çeşmim yaşı yeri islatdı,
Verrəm dəsmalımı, silisən, - dedi.

Dedim: ay qız, qəmnən dəftər bağlaram,
Dedi: baxma, nişanını saxlaram.
Dedim: həsrətindən ilnən ağlaram,
Qorxma, yaxın vaxtda gülüsən, - dedi,

Dedim: ay qız, nə gözəldi şamama,
Dedi: dərmə, ömrün yetər tamama.
Dedim: ay qız, əl uzadım butama,
Özünü nüfuzdan salısan, - dedi.

Dedim: xəstələrin can dərmanısan,
Dedi: aşiqlərin kərəm kanısan,
Dedim: ay qız, mənim adım tanısan?
Əzəldən bilirəm, Alısan, - dedi.  

Социальные мотивы со временем усиливались в творчестве ашуга. Во многих его стихах выражена несправедливость, царящая в общесте:

Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim,
Yəqin bu dünyanı pul dolandırır.
Kəsilib məhəbbət, qalmayıb hörmət,
Dövlətli dalınca mal dolandırır. Просмотров: 7567


<<< Ашуг Валех